Όροι & Προϋποθέσεις

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Cambo Advertising Agency ΑΕ », που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8 ) (εφεξής καλούμενη ως Cambo Agency) έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EMFI AE», με έδρα στην Αθήνα, Ιερά Οδός αριθ. 88, προωθητική ενέργεια για το προϊόν Folie Croissant, στο πλαίσιο προβολής των προϊόντων της με τον παρόντα διαγωνισμό στην πλατφόρμα του Instagram (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο  σελίδα της “EMFI AE” στο  Instagram: «https://www.instagram.com/foliecroissant_/ (εφεξής καλούμενοι από κοινού ως «Σελίδα»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H “EMFI AE” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της και σε οποιοδήποτε στάδιο, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στη Σελίδα, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας με τα αρχικώς προβλεπόμενα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της σχετικής μεταβολής το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η ανάρτησή της στους Δικτυακούς Τόπους. Η “EMFI AE” και η Cambo Agency δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή τρίτου λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

1. Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την Κυριακή 23/05/2021 και λήγει την Κυριακή 30/05/2021 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της “EMFI AE” και της Cambo Agency, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν τη σελίδα στο Instagram @foliecroissant _ για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της “EMFI AE” και της Cambo Agency καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

3. Κανόνες Διαγωνισμού

 Οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στη σελίδα στο Instagram “@foliecroissant_ “. Να βρουν τη δημοσίευση (post) του διαγωνισμού. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους χρειάζεται να κάνουν tag δύο (2) φίλους τους και follow τη σελίδα @foliecroissant_ στο Instagram.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όσες φορές επιθυμούν.

Η ανάδειξη των νικητών (όπως ορίστηκε παραπάνω) του Διαγωνισμού, θα γίνει την ημέρα λήξης του Διαγωνισμού (Δευτέρα 31/05) με προσωπικό μήνυμα στο Instagram προς τους νικητές, αναφέροντας και τα δώρα που κερδίζει.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τα χρονικά πλαίσια που έχουν οριστεί παραπάνω ως Ανακοίνωση των Νικητών κατά την απόλυτη κρίση τους και σε οποιοδήποτε στάδιο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της σχετικής μεταβολής το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η ανάρτησή της στους Δικτυακούς Τόπους όπως ορίζονται παραπάνω. Η “EMFI AE” και η Cambo Agency δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή τρίτου λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.